Dá sa CMP (mozgová príhoda) liečiť ?

Najčastejším typom CMP je mozgový infarkt.
Spôsob liečby závisí od príčiny, ktorá mozgový infarkt vyvolala. O spôsobe liečby CMP musí vždy rozhodovať špecialista – neurológ.


V súčasnosti je v zásade možné liečbu rozdeliť na dve etapy:
1. Liečba akútnej fázy CMP
2. Liečba v neskoršom období po vzniku CMP

Liečba akútnej fázy mozgového infarktu:

Účinne liečiť je možné najmä tých pacientov, u ktorých bol vznik CMP podmienený trombózou niektorej mozgovej tepny. Vzniknutá krvná zrazenina sa môže „rozpustiť“ s pomocou trombolýzy, ktorá sa podáva vnútrožilovo. Prínos liečby trombolýzou u vhodných pacientov 10-násobne prevyšuje riziká, ktoré sa počas liečby môžu objaviť. Použitie tohto lieku je obmedzené množstvom faktorov, ktoré musí určiť ošetrujúci lekár – neurológ. Jeden z najvýznamnejších faktorov je čas, ktorý uplynul od vzniku CMP – tzv. terapeutické okno. Uvedenú liečbu je možné podať do 4,5 hodiny od vzniku CMP. Tento krátky časový interval je často premárnený samotnými pacientmi, ktorí vyčkávajú a lekársku starostlivosť vyhľadajú až vtedy, keď sa sami presvedčia, že priebeh ochorenia má pretrvávajúci charakter. Mozgová príhoda sa môže začať ľahkými alebo prechodnými ťažkosťami, ktoré však môžu vyústiť do ťažkého stavu. Preto nikdy nečakajte, či ťažkosti ustúpia, ale okamžite volajte 112 alebo 155.


Privolanému lekárovi alebo zdravotníkovi treba podať nasledovné informácie:

- Presný čas vzniku ťažkostí (v prípade, že CMP vznikla počas spánku, je potrebné udať, kedy bol pacient
   naposledy bez ťažkostí)
- Na aké ochorenie/ochorenia sa pacient v poslednom období liečil
- Prekonal v minulosti CMP?
- Aké lieky pacient užíva, a v akej dávke


Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje schopnosť uzdravenia sa pacienta, je prevencia a liečba skorých komplikácií. Komplikácie, ktoré sa môžu najčastejšie vyskytnúť, sú infekcie (bronchopneumónia, uroinfekcia, sepsa), trombóza žíl dolných končatín a preležaniny. Pacientom, ktorí majú ťažkosti s močením, sa zavádza močový katéter. Pri poruche prehĺtania hrozí vdýchnutie tekutín alebo tuhej potravy a takýmto pacientom sa zavádza nazogastrická sonda.


Veľmi dôležitou súčasťou liečby je fyziatricko-rehabilitačná liečba, liečba porúch reči, psychoterapia a resocializácia pacienta, s ktorými by sa malo podľa možností začať čo najskôr. Už v tejto fáze je veľmi potrebné aktívne zapojenie sa príbuzných.

Liečba v neskoršom období po vzniku CMP:

Liečba v neskoršom období pozostáva jednak z pokračovania liečebných postupov začatých už v skorej fáze a jednak zo sekundárnej preventívnej liečby.

Sekundárna prevencia je súbor opatrení, ktorými sa snažíme minimalizovať riziko opakovania CMP. Sem patrí ovplyvnenie resp. odstránenie prítomných rizikových faktorov, ako sú: fajčenie, stres, liečba krvného tlaku, cukrovky, vysokého cholesterolu a úprava životosprávy. Vzhľadom na ich veľké množstvo je potrebné sa poradiť so svojím lekárom.


V rámci sekundárnej prevencie je nutné užívanie predpísaných liekov.

- Lieky pôsobiace proti zhlukovaniu krvných doštičiek a tvorbe zrazenín (antiagreganciá) a lieky
   na “zriedenie” krvi (antikoagulanciá). O výbere vhodného lieku rozhoduje neurológ.
- Hypolipidemiká (statíny) sú lieky, ktoré znižujú hladinu tukov v krvi.
- Z ďalších liekov, ktoré doplňujú spektrum liečby mozgového infarktu, sú lieky proti depresii.


Pacientom, u ktorých sa zistí závažné zúženie niektorej mozgovej tepny, môže byť navrhnutá operácia.

Dlhodobá staroslivosť o pacientov

Napriek novým liečebným metódam a postupom môže CMP zanechať následky, ktoré zapríčiňujú invaliditu. Ťažko postihnutí pacienti vyžadujú dlhodobú rehabilitačnú, ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Poskytuje sa na rehabilitačných a geriatrických pracoviskách, v liečebniach pre dlhodobo chorých alebo v domácom prostredí prostredníctvom agentúr ošetovateľskej starostlivosti (ADOS). Z psychologického a motivačného hľadiska je samozrejme najvhodnejšia domáca starostlivosť.

Pre pacientov s prekonanou CMP môžu byť veľkou pomocou pacientské združenia, alebo svojpomocné organizácie.

Partneri projektu: Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti Boehringer Ingelheim Posledná revízia obsahu: august 2018
Created by: MASK agency s.r.o.